Fiets

Het stimuleren van fietsen is geen doel op zich. Fietsen draagt bij aan doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid en heeft als randvoorwaarde veiligheid. Het thema Fiets heeft relaties met tal van thema’s uit het KpVV-jaarprogramma. Denk aan voetganger, knooppunten, collectief vervoer en smart mobility.

De activiteiten van thema Fiets sluiten aan bij de Tour de Force (Nationale Agenda Fiets), het Stratisch Plan Verkeersveiligheid, het Innovatieprogramma Fietsparkeren en de Intentieverklaring Fietsdata.

Tour de Force
Op 20 juni 2019 is de Tweede Etappe van de Tour de Force ondertekend door de Nederlandse overheden en alle andere organisaties in het samenwerkingsverband. Deze Tweede Etappe houdt in dat Tour de Force de positieve aandacht voor de fiets gaat gebruiken om een schaalsprong Fiets te realiseren. De Tour de Force onderscheidt een vijftal hoofdthema’s om een sterke groei van het aantal fietskilometers te bewerkstelligen:
 • fiets in de stad
 • fiets in de keten
 • hoogwaardig fietsnetwerk
 • stimuleren fietsgebruik
 • kennis en data
Strategisch Plan Verkeersveiligheid
Naast de plannen vanuit Tour de Force geeft ook het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 een kader waarbij meerdere thema’s de veiligheid van fietsers betreft, zoals kwetsbare en onervaren verkeersdeelnemers.
Het KpVV-programma 2020 levert een belangrijke bijdrage aan kennis over fietsveiligheid voor verdere implementatie van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid.
 
Innovatieprogramma Fietsparkeren
Vanuit het KpVV-budget levert CROW-Fietsberaad een belangrijke bijdrage aan bij het ordenen, verzamelen en verspreiden van kennis vanuit het Innovatieprogramma Fietsparkeren. Dat is opgesteld in het kader van het Bestuursakkoord fietsparkeren bij stations. Hierin zijn negen actielijnen geformuleerd die de komende jaren richting moeten geven aan de activiteiten.
 
Intentieverklaring Fietsdata
Daarnaast is de Intentieverklaring Fietsdata ondertekend door onder andere CROW in het kader van Tour de Force. Fietsdata zijn relatief schaars en worden nog nauwelijks benut om fietsers te faciliteren en om beleid te monitoren. Het doel van de intentieverklaring is dat zowel consumenten als beleidsmakers meer kunnen profiteren van de mogelijkheden die data bieden. Hierbij is er een duidelijke koppeling met de Krachtenbundeling smart mobility.
 

Activiteiten vanuit het KpVV-programma

Het thema Fiets in het KpVV-programma 2020 staat geheel in het teken van de dynamische kennisagenda rond de vijf hoofdthema’s van de Tour de Force. Naast kennisontwikkeling gaat het om de uitwisseling en verspreiding van kennis rond een webbased community.
 
Voor het KpVV-programma gaat het om de volgende onderwerpen met bijbehorende kennisvragen die ook ieder hun relatie hebben met een of meerdere thema’s van Tour de Force. We kijken steeds naar de wisselwerking tussen infrastructuur en (gewenst) gedrag.
 • fietsveiligheid- en infrastructuur
 • fietsparkeren en deelfietsen
 • datacomponent fiets
 

Fietsveiligheid- en infrastructuur

De focus van dit thema gaat vooral over de inpassing van de groeiende fietsfamilie, het faciliteren van drukte en een toekomstbestendige en duurzame inrichting van de beschikbare ruimte. De belangrijkste kennisvragen zijn:
 • Hoe kunnen we gemeenten helpen bij de herverdeling van de openbare ruimte ten gunste van actieve mobiliteit, zoals lopen en fietsen?
 • Hoe kunnen we beleidsmakers en ontwerpers helpen bij de aanpassing van de fietsinfrastructuur aan grotere fietsstromen in combinatie met de vergrijzing en de toename van diversiteit op de fietsinfra.
 • Welke aanpassingen in de Wegenverkeerswet zijn wenselijk om te kunnen anticiperen op nieuwe voertuigen en wegbeheerders meer mogelijkheden te bieden om te sturen in gedrag?
 • Hoe kunnen innovaties in de voertuigen en in de wegkantsystemen bijdragen aan het stimuleren en/of handhaven van het gewenste gedrag?
 • Hoe kunnen we decentrale overheden helpen bij de ontwikkeling en realisatie van duurzame fietsnetwerken?
 
Fietsparkeren en deelfietsen
De kennisagenda voor fietsparkeren en deelfietsen vloeit voort uit het Innovatieprogramma Fietsparkeren van Tour de Force. Dit is wat we doen:
 • Gemeenten ondersteunen bij het moderniseren van de fietsparkeernormen.
 • Expliciete koppelingen formuleren zodat fietsgebruik een volwaardige plek in de omgevingsvisies krijgt.
 • Potentie van de fiets als voor- en natransport beter verkennen, breder dan faciliteiten bij (NS-)stations.
 • Grootschalig experimenteren met het beter benutten van bestaande stallingsruimte.
 • Versterken en uitbreiden van fietsparkeren bij stations (en bij ov-knooppunten én in stedelijke centra).
 • Aanreiken van kennis om het dienstenaanbod bij ov-knooppunten en transferia te versterken.
 
Belangrijkste thema’s en kennisvragen over fietsparkeren en deelfietsen zijn:
 • Deelfietsen – Welke bijdrage leveren deelfietsen aan mobiliteitsvraagstukken en hoe voorkomen we dat ze de kwaliteit van de openbare ruimte aantasten?
 • Financiering – Hoe organiseren we de financiering voor de bouw en exploitatie van fietsparkeervoorzieningen?
 • Ruimtelijke ordening- en parkeernormen – Welke bijdrage leveren omgevings-plannen aan de realisatie van mobiliteitshubs en fietsparkeervoorzieningen?
 • Hubs algemeen – Welke soorten hubs zijn er? Waar pas je ze toe?
 • MaaS – Hoe maken we het parkeren en huren van fietsen MaaS-waardig?
 

Datacomponent fiets

CROW-Fietsberaad levert vanuit het KpVV-budget een bijdrage aan de uitvoering van de intentieverklaring Fietsdata. Het betreft met name de ontwikkeling van een uitwisselingsstandaard voor teldata en de ontwikkeling van datastrategie voor fietsparkeren en deelfietsen.
 
Op de kennisagenda fietsdata voor 2020 staat onder meer:
 • Het ontwikkelen van een datastandaard voor track-and-tracedata. De standaard moet ervoor zorgen dat we met deze data zonder privacybezwaren kunnen voorzien in de kennisbehoefte van (decentrale) overheden.
 • Kennisuitwisseling over beleidstoepassing van data uit verschillende bronnen.
 • Uitvoering van de kansrijke acties die benoemd worden in de Datastrategie fietsparkeren en deelfietsen.
 

Fietsberaad.nl en themawebsites 

Eén van de communities die al jaren functioneert als klankbord voor de fietsactiviteiten in het KpVV-programma is de Programmaraad Fiets. Vanuit het programma begeleiden, voeden en ondersteunen we deze raad die vier á vijf keer per jaar bijeenkomt. Programmering van de fietsprojecten stemmen we ook af met de Programmaraad Fiets van CROW-Fietsberaad.

Platform Veilig Fietsen
Het Platform Veilig Fietsen is ontwikkeld vanuit Tour de Force. Eén van de doelstellingen van Tour de Force is het verminderen van het aantal fietsslachtoffers. Het Platform Veilig Fietsen draagt hieraan bij door actuele kennis over fietsveiligheid voor fietsveiligheidsprofessionals te bundelen.
 
Innovaties Fietsparkeren
De enorme populariteit van de fiets in Nederland is in de eerste plaats winst voor de volksgezondheid, de leefbaarheid en de bereikbaarheid. Het massale fietsgebruik stelt ons ook voor een aantal uitdagingen, niet in de laatste plaats op het gebied van fietsparkeren. Op tal van plekken werkt men aan innovaties in techniek en beleid om het fietsparkeren in goede banen te leiden. Het Innovatieprogramma Fietsparkeren zoekt de samenhang en verspreidt de opgedane kennis.

Kennis
Via deze link vind u de meest relevante kennis over het thema fiets.
© Copyright 2021 Kennisplatform Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - //